cos

BIURO DS. NAUKI, ROZWOJU KADR I WYDAWNICTWA

ZAKRES DZIAŁANIA

Jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. organizacyjnych i nauczania – prof. zw. dr hab. Markowi Rocławskiemu

 • wykonuje i koordynuje prace związane z działalnością naukową Akademii
 • uczestniczy w trybie podziału subwencji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej w Akademii
 • prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydanych środków z subwencji na naukę, oraz kontrolę realizacji zadań badawczych
 • przyjmuje oświadczenia pracownicze wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i sprawozdaje je w systemie POL-on
 • koordynuje i prowadzi sprawozdawczość dotyczącą oceny działalności naukowej i artystycznej pracowników Uczelni w systemie POL-on
 • przygotowuje sprawozdanie z dorobku publikacyjnego pracowników Akademii w systemie PBN oraz POL-index
 • administruje elektroniczną bazę danych sprawozdawczości pracowników Akademii
 • pomaga w przygotowaniu dokumentacji i prowadzi obsługę administracyjną projektów badawczych kierowanych do Narodowego Centrum Nauki (NCN)
 • przygotowuje ewaluację jakości działalności naukowej Akademii
 • prowadzi centralny rejestr nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora
 • koordynuje czynności związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii
 • koordynuje prace związane ze stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca oraz innych stypendiów bądź staży naukowych
 • zleca prace wydawnicze innym podmiotom czy osobom oraz nadzoruje proces wydawniczy publikacji
 • wnioskuje o numery ISBN, ISSN, ISMN
 • współpracuje z Biblioteką Główną Akademii w zakresie promocji, dystrybucji wydawnictw oraz wysyłki egzemplarzy obowiązkowych

KONTAKT

Budynek A (czerwony) – p. 111
Tel. (+48 58) 3009 258

dr hab. Monika Karwaszewska
Kierownik
e-mail: m.karwaszewska@amuz.gda.pl

mgr Maria Lis
Referent administracyjny
e-mail: m.lis@amuz.gda.pl

mgr Magdalena Popiołek
Specjalista ds. wydawnictw
e-mail: m.popiolek@amuz.gda.pl

Godziny urzędowania:
Pn-pt godz. 10.00-15.00