cos

Drogi Studencie,

Chcesz spędzić semestr lub cały rok na studiach zagranicą w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+? Poniżej przedstawiamy szczegóły procesu rekrutacji.

PRZED WYJAZDEM:

 • Zapoznaj się z kryteriami wyjazdu dotyczącymi wyników w nauce oraz osiągnięć artystycznych, a także z listą uczelni partnerskich AM w Gdańsku.
 • Do 20 grudnia 2019 r. złóż w Biurze Współpracy Międzynarodowej wypełniony oraz podpisany przez profesora przedmiotu głównego, właściwego dziekana i pracownika dziekanatu wniosek o przyznanie wyjazdu. Wyniki kwalifikacji przez Kolegium Rektorskie będą znane w styczniu.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wybierz uczelnie, w których chcesz studiować, zapoznaj się z ich programami nauczania i przygotuj komplet dokumentów (do każdej osobno) lub aplikację w EASY.
 • Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z zagranicznej uczelni przyjdź do BWM, aby dopełnić formalności – przygotować Plan Zaliczeń, podpisać umowę finansową oraz odebrać zaświadczenie do NFZ w celu uzyskania potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego. Podpisanie umowy jest niezbędnym warunkiem wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ i otrzymania stypendium.
 • Wypełnij test językowy na platformie OLS

 

W TRAKCIE POBYTU:

 • Ucz się i ćwicz, a także korzystaj z miejscowej oferty kulturalnej i innych atrakcji.
 • Po zapoznaniu się na miejscu z planem zajęć możesz zmienić listę realizowanych przedmiotów. Swój wybór skonsultuj w biurze Erasmusa uczelni zagranicznej.
 • Na koniec semestru zbierz wszystkie zaliczenia i oceny.

 

PO POWROCIE:

 • Niezwłocznie po powrocie dostarcz do BWM Transcript of Records – wykaz zaliczeń zawierający również daty pobytu w uczelni partnerskiej. Jeśli uczelnia wystawi dokument później i prześle go mailem, poinformuj o tym BWM.
 • Wypełnij ankietę on-line beneficjenta programu Erasmus+.
 • Wypełnij drugi test językowy na platformie OLS.
 • Dostarczenie w/w dokumentów, wypełnienie ankiety oraz drugiego testu językowego jest warunkiem wypłacenia ostatniej części stypendium.

Kryteria dotyczące wyników w nauce, osiągnięć artystycznych oraz znajomości języków obcych uprawniające do ubiegania się o prawo wyjazdu na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Prawo wyjazdu wspieranego grantem zostanie przyznane studentom, którzy otrzymają zgodę pedagoga przedmiotu głównego i dziekana oraz wykazują się znajomością języka angielskiego lub języka kraju pobytu w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, a w całym roku akademickim poprzedzającym składanie wniosku osiągnęli ogólną średnią stopni (w 25-punktowej skali ocen) co najmniej:

 • specjalności: teoria muzyki, edukacja muzyczna z językiem angielskim, animacja kultury z elementami arteterapii – 18, w tym z przedmiotów kierunkowych/głównych – 19;
 • wszystkie pozostałe specjalności – 19, w tym z przedmiotu głównego – 20.

Prawo wyjazdu wspieranego grantem może też otrzymać student o średniej niższej, pod warunkiem zdobycia w poprzednim roku akademickim (lub później, do chwili rozpatrywania wniosku) nagrody w ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie muzycznym.

Studenci, którzy uzyskają zgodę pedagoga przedmiotu głównego i dziekana oraz spełniają kryterium znajomości języka obcego, a w semestrze poprzedzającym składanie wniosku osiągnęli wyniki nieznacznie odbiegające od wyżej wymienionych minimalnych wymagań mogą otrzymać prawo wyjazdu bez grantu. Jeżeli pozwolą na to warunki finansowe, ci studenci mogą również otrzymać prawo do grantu, o czym uczelnia zawiadomi dopiero z chwilą poznania uczelnianego budżetu na kolejny rok akademicki.

W przypadku otrzymania przez uczelnię niższych od zaplanowanych środków na wyjazdy studentów o przyznaniu stypendium decydować będzie suma punktów: ocena z przedmiotu głównego pomnożona przez 3 i średnia wszystkich ocen.

 • WYJAZDY NA STUDIA

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WNIOSEK O WYJAZD NA STUDIA

PLAN ZALICZEŃ

AEC APPLICATION FORM

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (porozumienie o programie studiów)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA LEARNING AGREEMENT

 • WYJAZDY NA PRAKTYKĘ

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WNIOSEK O WYJAZD NA PRAKTYKĘ

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS (porozumienie o programie praktyki)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA LEARNING AGREEMENT

 

 

STAWKI STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Informacje na temat programu Erasmus+: https://erasmusplus.org.pl/