cos

dr hab. Maria SUWARA, prof. AM


Urodzona w Krakowie. W wieku dziewięciu lat rozpoczęła w 1954 r. naukę gry na skrzypcach w Pań­stwowej Szkole Muzycznej w Sopocie. W latach 1958-1963 była uczennicą Pań­stwowego Liceum Muzycznego im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, które ukończyła uzyskując świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły w klasie prof. Wojciecha Szmaja, z oceną bardzo dobrą. W roku 1963 zdała egzamin wstępny do Pań­stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie-Gdańsku. Studia pod kierunkiem prof. Tadeusza Kochańskiego ukończyła w 1968 r. z oceną bardzo dobrą. W cza­sie studiów uczestniczyła w licznych koncertach urządzanych przez uczelnię, grała recitale solowe oraz występowała ze szkolną orkiestrą symfoniczną jako solistka. Dokonywała również nagrań w Polskim Radiu w Gdańsku oraz w lokal­nym programie TV Gdańsk. W 1968 r. była aktywnym uczestnikiem kursu let­niego Internationales Musikseminar der Deutschen Demokratischen Republik w Weimarze w klasie prof. J. Jankielewicza.

Po ukończeniu studiów podjęła pracę pedagogiczną na stanowisku nauczy­ciela akademickiego w Państwowej Szkole Muzycznej st. podstawowego i licealnego im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz w Państwowej Wyższej Szkole Mu­zycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na stanowisku nauczyciela akademickiego. Równocześnie z pracą pedagogiczną prowadziła działalność koncertową, występu­jąc jako solistka i kameralistka w koncertach urządzanych przez Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, TPS w Sopocie, Gdańsku, Szczecinie, Kamieniu Pomorskim, Malborku, Toruniu, Koszalinie i innych miastach. Współpracowała też z POiFB w Gdańsku i Filharmonią w Wałbrzychu, biorąc udział w organizowanych przez te in­stytucje audycjach szkolnych.

W latach 1972-1978 była członkiem Orkiestry Symfonicznej w Teheranie (Iran), gdzie przebywała na kontrakcie z ramienia Polskiej Agencji Artystycznej Pagart. Równocześnie z pracą w orkiestrze kontynuowała działalność koncertową – solo­wą i kameralną. Jako solistka i kameralistka występowała w wielu miastach Iranu jak Shiraz, Teheran, Isfahan Jabriz i innych. Wykonała między innymi IV Kwar­tet, IV Sonatę na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz, Kwintet klarnetowy W.A. Mozarta i J. Brahmsa.

Po powrocie do kraju w 1978 r. podjęła pracę jako asystent w klasie skrzypiec przy Katedrze Instrumentów Smyczkowych i Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Instrumentalnym. Prowadziła zajęcia ze studentami studiów dziennych i Sekcji Pedagogiki Instrumentalnej.

Przewody kwalifikacyjne na stanowisko adiunkta i ad­iunkta II st. miały miejsce kolejno w latach 1984 i 1994. 1 października 1984 r. została powołana przez rektora prof. dra Antoniego Poszowskiego na stanowisko adiunkta. Stopień ten uzyskała po przewodzie kwalifikacyjnym w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w marcu 1984 r., przeprowadzonym przez Radę Wydziału Instrumentów Orkiestrowych.

W 1985 r. rektor Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. Roman Suchecki powierzył jej prowadzenie klasy skrzypiec na stanowisku adiunkta.

W roku 1994, po kolejnym przewodzie kwalifikacyjnym, Rada Wyższego Szkolnictwa Artystycznego zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Instrumentalnego w Gdańsku o posiadaniu przeze nią kwalifikacji II stopnia w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie instrumentalistyka.

1 października 1998 r. została powołana przez rektora Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku prof. Waldemara Wojtala na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz przez rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. A. Poszowskiego na równorzędne stanowisko.

W latach 1989-1991 uczyła w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Koszalinie. Od roku szkolnego 2001/2002 uczu też w Szkole Muzycznej I i II st. we Włocławku. Jej praca w uczelni gdańskiej poza dydaktyką związana jest też z czynnościami natury organizacyjnej. Była wiceprzewodniczącą komisji rekrutacyjnej (1981, 1990), uczestniczyła w opracowaniu regulaminu wyborczego (1990, 1993). Pełniła funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego przez kolejne dwie kadencje (1990-1993, 1993-1996). Była także Kierownikiem Studium Pedagogicznego przy Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

Kilkakrotnie otrzymała nagrody Rektora Akademii Muzycznej.