cos

DLA STUDENTÓW

Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 X 2014)
Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 X 2015)
Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 X 2017)
Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 X 2018)
Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 X 2019)

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 X 2015)
Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 X 2017)
Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 X 2018)

Uchwała nr 40/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin studiów podyplomowych (wraz z Uchwałą Senatu)
Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 1 X 2015)
Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 1 X 2017)
Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 1 X 2018)

Regulamin staży artystycznych
Regulamin odbywania stażu przez studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programy Erasmus+ dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Umowy o warunkach odpłatności za studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku:

Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne
Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne
Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne
Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne dla cudzoziemców
Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne dla cudzoziemców spoza UE
Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne
Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne dla cudzoziemców


Regulamin zwalniania w całości lub części z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 20 kwietnia 2015 r.)

DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

Załączniki do pobrania:


Regulamin stypendialny dla doktorantów

Załączniki do pobrania:

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium Ministra
(wraz z wyciągiem z przepisów wskazujący kryteria przyznawania stypendium ministra)

Uchwała nr 2/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Samorządu Studenckiego (obowiązuje od 3 listopada 2009 r.)
Regulamin Samorządu Studenckiego (obowiązuje od 13 kwietnia 2016 r.)
Regulamin Samorządu Studenckiego (obowiązuje od 24 października 2016 r.)


Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin organizacji uczelnianych studentów i doktorantów (kół naukowych)


Regulamin Domów Studenckich (obowiązuje od 1 grudnia 2016 r.)

Regulamin Domów Studenckich

Regulamin Domów Studenckich (wersja angielska)

Regulamin określający kryteria przyznawania zakwaterowania w Domach Studenta


Regulamin Studia Nagrań (obowiązuje od 15 grudnia 2014 r.)

Załączniki do pobrania:


Regulamin Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w GdańskuRegulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami


DLA PRACOWNIKÓW

Regulamin Pracy (obowiązuje od 1 X 2019)
Regulamin Pracy (obowiązuje od 1 V 2015)

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin organizacyjny administracji (obowiązuje od 27 grudnia 2018 r.)
Regulamin organizacyjny administracji (obowiązuje od 15 grudnia 2017 r.)


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki do pobrania:


Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich


Regulamin oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami


Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami