cos

Uchwała nr 55/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki

Uchwała nr 54/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wyboru członków Rady Dyscypliny Artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 53/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne dr Mariannie Majchrzak

Uchwała nr 52/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Strategii Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 51/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 50/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 49/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany w składzie oraz wyboru przewodniczącego Senackiej komisji ds. pracowniczych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 48/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Senackiej komisji ds. działalności naukowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 47/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Senackiej komisji ds. działalności artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 46/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 45/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 września 2019 roku w sprawie uchwalenia „Procedury nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku”

Uchwała nr 44/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 43/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 września 2019 roku w sprawie dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 42/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin artystycznych oraz dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 41/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2010

Uchwała nr 40/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmiany w strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 39/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści „Regulaminu Studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku”

Uchwała nr 38/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia terminu wypłaty miesięcznego wynagrodzenia członków Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 37/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 36/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr Włodzimierzowi Nahornemu nagrody Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za całokształt dorobku

Uchwała nr 35/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Pracowniczych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 33/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu używania i przechowywania sztandaru Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 32/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

Uchwała nr 31/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Informatora Studiów na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 29/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 28/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 27/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmiany w strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała 26/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok

Uchwała 25/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego za rok 2018

Uchwała 24/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2018

Uchwała 23/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Uchwała 22/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała 21/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 20/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania członków Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 19/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatów na członków Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 18/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 17/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 63/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 listopada 2018 roku

Uchwała nr 16/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu podziału i wydatkowania subwencji w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 15/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 14/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 13/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 12/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany we wzorze dyplomu doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 11/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany we wzorze dyplomu doktorskiego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 10/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 9/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za 2018 rok

Uchwała nr 8/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 7/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 6/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. dr Włodzimierzowi Nahornemu nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku

Uchwała nr 5/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatur do Rady Doskonałości Naukowej

Uchwała nr 4/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 3/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przez pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku będących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 2/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Regulaminu Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 1/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za lata 2018 i 2019