cos

Studium Pedagogiczne

Kierownik Studium: prof. zw. dr hab. Małgorzata Skorupa

Studium jest jednostką międzywydziałową. Dostępne jest od trzeciego roku studiów, bezpłatnie, dla studentów Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także, odpłatnie, dla absolwentów państwowych wyższych szkół muzycznych i akademii muzycznych.

Studium umożliwia uzupełnienie wiedzy o przedmioty pedagogiczne i zdobycie uprawnień do pracy w szkolnictwie.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele przez cztery semestry.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studium Przygotowania Pedagogicznego.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie,
– odpis dyplomu studiów wyższych,
– dowód opłaty za studia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września przez Dziekanaty poszczególnych wydziałów.

Opłata (semestralnie 600 zł) wnoszona jest na konto bankowe:
BZWBK 1 O. w Gdańsku, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764