cos

Kompetencje Rady Uczelni określone są treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z treścią tego przepisu, do zadań Rady Uczelni należy:
1. opiniowanie projektu strategii uczelni,
2. opiniowanie projektu statutu,
3. monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni,
4. monitorowanie zarządzania Uczelnią,
5. wskazywanie kandydatów na Rektora po zaopiniowaniu przez Senat,
6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni,
7. wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

Art. 18 w ust. 2 dodatkowo precyzuje, iż w ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:
1. opiniuje plan rzeczowo-finansowy,
2. zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
3. zatwierdza sprawozdanie finansowe.

Dodatkowo w ustawie wprowadzającej doprecyzowane jest, iż w okresie od powołania pierwszej Rady Uczelni do dnia wejścia w życie Statutu, Rada uczelni realizuje wyłącznie zadania wskazanie w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 5 (opiniowanie projektu Statutu, wskazywanie kandydatów na Rektora) oraz 22 ust. 2 (uchwalenie regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni).