cos

SENAT
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kadencja 2016-2020

JM Rektor
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

Prorektor ds. organizacyjnych i nauczania
prof. zw. dr hab. Marek Rocławski

Prorektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Prorektor ds. studenckich
prof. zw. dr hab. Małgorzata Skorupa

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
dr hab. Renata Skupin, prof. AM

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
prof. zw. dr Andrzej Nanowski

Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
ad. dr Michał Kierzkowski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora/stopień naukowy doktora habilitowanego:

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak
dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM
ad. dr hab. Przemysław Stanisławski

Wydział Instrumentalny
prof. zw. dr hab. Wojciech Szlachcikowski
prof. zw. dr hab. Waldemar Wojtal
dr hab. Paweł Kukliński, prof. AM

Wydział Wokalno-Aktorski
dr hab. Ewa Marciniec, prof. AM
ad. dr hab. Anna Fabrello
ks. ad. dr hab. Robert Kaczorowski

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
prof. zw. dr hab. Anna Fiebig
prof. zw. dr hab. Marcin Tomczak
dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. AM

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zajmujących stanowiska adiunkta lub asystenta:
as. mgr Tadeusz Dixa / wydz. I
ad. dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor / wydz. II
ad. dr Krzysztof Bobrzecki / wydz. III
ad. dr hab. Tomasz Jocz / wydz. IV

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zajmujących stanowiska starszych wykładowców/wykładowców/lektorów:
st. wykł. mgr Beata Kotłowska
st. wykł. mgr Piotr Ejsmont

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr Kamil Górzyński

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Michał Mossakowski
mgr Paweł Nodzak

Przedstawiciele studentów
z Wydziału I: Joanna Złotkowska
z Wydziału II: Tomasz Kaczor, Agnieszka Waśniewska
z Wydziału III: Monika Kijek
z Wydziału IV: Agnieszka Borowska


Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
– Kanclerz mgr Bogdan Theisebach
– Kwestor mgr Magdalena Gruszczyńska
– Dyrektor Biblioteki Głównej kustosz dypl. mgr Marta Walkusz
– Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność” dr hab. Paweł Rydel

Senat w roku akademickim 2017/2018

fot. Piotr Rodak