cos

Wydział Instrumentalny

Dziekan
dr hab. Paweł Kukliński
Godziny dyżurów:
wtorek – godz. 12:00-13:00
piątek – godz. 13:30-14:30
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan Kierunku Instrumentalistyka
dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor
Godziny dyżurów:
poniedziałek – godz. 14:00-15:00
sobota zjazdowa – godz. 15:00-16:00
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan Kierunku Instrumentalistyka
dr hab. Małgorzata Skotnicka
Godziny dyżurów:
czwartek – godz. 9:00-10:00
piątek – godz. 9:30-10:30
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20


Biuro Działu Nauczania Wydziału II

Godziny dyżurów:
poniedziałki, wtorki, środy i piątki – godz. 10:00-13:00
czwartki – dziekanat nieczynny
soboty zjazdowe – godz. 10:00-14:00

pok. 210, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 21
mgr Katarzyna Czausz
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl
mgr Krystyna Krawczuk
e-mail: k.krawczuk@amuz.gda.pl

Studia pierwszego stopnia na kierunku Instrumentalistyka, w specjalności gra na instrumencie trwają 3 lata (6 semestrów). Wymagają przygotowania muzycznego w zakresie programu szkoły muzycznej II stopnia i prowadzone są w następujących specjalnościach: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, klawesyn, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela. Absolwent studiów otrzymuje dyplom i tytuł licencjata. Studia przygotowują do działalności koncertowej w charakterze muzyka orkiestrowego, solisty i kameralisty. Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz ze świadectwem ukończenia Studium Pedagogicznego uprawnia do nauczania w szkołach muzycznych I stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie na Wydziale Instrumentalnym, w specjalności gra na instrumencie trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem magistra sztuki. Studia pogłębiają przygotowanie do wykonywania zawodu muzyka w charakterze solisty, kameralisty i muzyka orkiestrowego. Ponadto dyplom studiów drugiego stopnia wraz ze świadectwem ukończenia Studium Pedagogicznego uprawnia do nauczania w szkołach muzycznych I i II stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Instrumentalistyka, w specjalności pedagogika instrumentalna kształcą nauczycieli instrumentu głównego dla szkół muzycznych I stopnia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia są prowadzone w ciągu dwóch kolejnych dni (w sobotę i niedzielę) raz na dwa tygodnie.

Studia drugiego stopnia na kierunku Instrumentalistyka, w specjalności pedagogika instrumentalna kształcą nauczycieli instrumentu głównego dla szkół muzycznych I i II stopnia zgodnie z wymogami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia są prowadzone w ciągu dwóch kolejnych dni (w sobotę i niedzielę) raz na dwa tygodnie.

Studia trzeciego stopnia w dyscyplinie Instrumentalistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne) przygotowują do uzyskania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Przeznaczone są dla szczególnie uzdolnionych muzyków o zainteresowaniach naukowych.

Studia Podyplomowe służą podnoszeniu kwalifikacji absolwentów wyższych szkół muzycznych, przygotowują kandydatów do udziału w konkursach, służą poszerzeniu repertuaru oraz pogłębieniu sfery artystycznej wykonawstwa instrumentalnego. Słuchaczami Studium Podyplomowego mogą zostać instrumentaliści, którzy ukończyli studia magisterskie w akademiach muzycznych w Polsce lub uzyskali dyplom w wyższych szkołach muzycznych za granicą.