cos

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu


Dziekan
dr Michał Kierzkowski
Godziny dyżurów: wtorki, 10:45-11:45
pok. 309, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 18
e-mail: m.kierzkowski@amuz.gda.pl

Prodziekan kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
dr hab. Michał Kozorys

Godziny dyżurów: poniedziałki, 12:00-13:00
pok. 309, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 35
e-mail: m.kozorys@amuz.gda.pl

Prodziekan kierunku „Jazz i muzyka estradowa”
mgr Piotr Ejsmont
Godziny dyżurów: wtorki, 10:30-11:30
pok. 309, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 35
e-mail: p.ejsmont@amuz.gda.pl

Biuro Działu Nauczania Wydziału IV
Kamila Kułakowska

Godziny dyżurów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 10:00-14:00
czwartek – dziekanat NIECZYNNY (prace wewnętrzne)
pok. 310, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 29
e-mail: k.kulakowska@amuz.gda.pl

Na Wydziale kształci się absolwentów szkół średnich. Studia są trzystopniowe: pierwszy stopień to studia licencjackie (trzyletnie), drugi stopień to studia magisterskie (dwuletnie), trzeci stopień to studia doktoranckie. Studia prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W trybie dziennym, licencjackim, na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kształci się w czterech specjalnościach:

 • DYRYGENTURA CHÓRALNA,
 • EDUKACJA MUZYCZNA ZINTEGROWANA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM,
 • RYTMIKA,
 • MUZYKA KOŚCIELNA.

W trybie dziennym i zaocznym, licencjackim, na kierunku JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA kształci się w trzech specjalnościach:

 • WOKALISTYKA JAZZOWA,
 • INSTRUMENTALISTKA JAZZOWA,
 • KOMPOZYCJA I ARANŻACJA.

W trybie dziennym, w ramach studiów magisterskich, na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kształci się w czterech specjalnościach:

 • DYRYGENTURA CHÓRALNA,
 • ANIMACJA KULTURY Z ELEMENTAMI ARTETERAPII,
 • RYTMIKA,
 • MUZYKA KOŚCIELNA.

W trybie dziennym, w ramach studiów magisterskich, na kierunku JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA kształci się w trzech specjalnościach:

 • WOKALISTYKA JAZZOWA,
 • INSTRUMENTALISTKA JAZZOWA,
 • KOMPOZYCJA I ARANŻACJA.

W trybie dziennym i zaocznym, w ramach studiów III-stopnia (doktoranckich), na kierunku DYRYGENTURA kształci się w specjalnościach:

 • REALIZACJA PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH ORATORYJNO-KANTATOWYCH,
 • REALIZACJA PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH CHÓRALNYCH A CAPPELLA.

DYRYGENTURA CHÓRALNA zorientowana jest na przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry przyszłych dyrygentów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zawodowych instytucjach muzycznych, w akademiach muzycznych, na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych, w szkołach muzycznych stopnia podstawowego i średniego, w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym oraz w amatorskim ruchu muzycznym.

EDUKACJA MUZYCZNA ZINTEGROWANA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM – absolwent tej specjalności posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia, zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym. Posiada także uprawnienia do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Jest ponadto przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i form aktywności wymienionych wcześniej w języku angielskim ze szczególnym metodycznym przygotowaniem do prowadzenia zintegrowanego kształcenia muzyki z elementami języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3 szkoły podstawowej).

ANIMACJA KULTURY Z ELEMENTAMI ARTETERAPII (studia drugiego stopnia) – absolwent tej specjalności powinien posiadać wiedzę i umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie upowszechniania kultury oraz wykorzystania terapii przez sztukę w działalności pedagogicznej.

RYTMIKA przygotowuje studentów do prowadzenia przedmiotów kierunkowych związanych z tą specjalnością, równocześnie zapewniając zdobycie przygotowania do prowadzenia przedmiotów ogólnomuzycznych. Obszary działania, na których poszukiwani są absolwenci, to instytucje, które prowadzą kierunek rytmika: akademie muzyczne, średnie szkoły muzyczne, policealne studia zawodowe, a także uczelnie kształcące nauczycieli: uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego, kolegia nauczycielskie. Absolwenci rytmiki podejmują również pracę w wyższych szkołach teatralnych i filmowych oraz studiach wokalno-aktorskich. Specjaliści tego kierunku zatrudniani są przez szkoły muzyczne I stopnia i szkoły baletowe, szkoły podstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze i terapeutyczne oraz instytucje prowadzące zajęcia muzyczno-ruchowe: domy i pałace kultury, placówki oświatowo-wychowawcze, społeczne ogniska muzyczne, teatralne i baletowe.

MUZYKA KOŚCIELNA przygotowuje studentów do pracy w charakterze organistów, kantorów i chórmistrzów. (zobacz stronę specjalności Muzyka Kościelna)

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA kształci muzyków wykonawców z dziedziny jazzu, muzyki estradowej i rozrywkowej. Dzięki specjalizacji „Prowadzenie wokalnych zespołów muzyki rozrywkowej” w obrębie specjalności wokalistyka na studiach I stopnia, przygotowuje także do roli dyrygenta i band-leadera.

DYRYGENTURA (studia doktoranckie III stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne) pozwala na przygotowanie się studenta pod opieką promotora do nagrania pracy doktorskiej i opisu dzieła artystycznego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura w zakresie specjalności: Realizacja projektów artystycznych oratoryjno-kantatowych oraz Realizacja projektów artystycznych chóralnych a cappella (studia prowadzone są także dla obcokrajowców).