cos

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA/SYLWETKA ABSOLWENTA


Licencjat (po studiach licencjackich stacjonarnych I stopnia)

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność – Edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim
Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym; posiada uprawnienia do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Ponadto absolwent specjalności Edukacja muzyczna z językiem angielskim jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i form aktywności wymienionych wcześniej w języku angielskim ze szczególnym metodycznym przygotowaniem do prowadzenia zintegrowanego kształcenia muzyki z elementami języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3 szkoły podstawowej).

Specjalność – Dyrygentura chóralna
Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zajęć z w szkołach muzycznych pierwszego stopnia; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; posiada uprawnienia do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Specjalność – Rytmika
Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zajęć z rytmiki w szkołach muzycznych pierwszego stopnia; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym; choreografii zespołów tanecznych w ośrodkach kultury; posiada uprawnienia do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Specjalność – Muzyka kościelna
Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zajęć w szkołach muzycznych pierwszego stopnia; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym; posiada uprawnienia do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Ponadto absolwent przygotowany jest do pełnienia funkcji organisty, kantora i animatora życia muzycznego w ramach działalności muzyczno-liturgicznej w obrębie wyznania rzymskokatolickiego.

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Specjalności:

 • instrumentalistyka jazzowa,
 • kompozycja i aranżacja jazzowa,
 • wokalistyka jazzowa.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej i rozrywkowej. Jest przygotowany do: prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury; profesjonalnej obsługi akustycznej i nagraniowej imprez kulturalnych, koncertów, festiwali i projektów artystycznych z zakresu muzyki jazzowej, estradowej i rozrywkowej; prowadzenia projektów multimedialnych oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Magister sztuki (po jednolitych magisterskich i magisterskich uzupełniających II stopnia)

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Absolwent posiada kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie szeroko pojętej artystycznej edukacji i animacji muzycznej oraz prowadzenia zespołów muzycznych, a także muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną odpowiednią – w zależności od ukończonych specjalności – do prowadzenia:

 • zespołów w amatorskim ruchu muzycznym,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ewentualnie inne kierunki muzyczne,
 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym, zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji artystycznej szkolnej,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury i w mediach (film, TV, radio),
 • działalności w prowadzeniu i obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Specjalność – Edukacja muzyczna i multimedia
Absolwent posiada kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie szeroko pojętej artystycznej edukacji i animacji muzycznej oraz prowadzenia zespołów muzycznych, a także muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną odpowiednią – w zależności od ukończonych specjalności – do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji artystycznej szkolnej wzbogaconych o dynamiczne prezentacje audiowizualne oraz techniki rejestracji i aranżacji utworów repertuaru szkolnego,
 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym wzbogaconych o wykorzystanie elementów cyfrowych partytur oraz technik rejestracji i aranżacji utworów repertuaru szkolnego,
 • audycji szkolnych w oparciu o dynamiczne prezentacje audiowizualne,
 • witryn internetowych placówek oświaty,
 • platformy e-learningowej,
 • działalności muzycznej w specjalistycznych studiach nagraniowych,
 • działalności realizatorskiej i nagłośnieniowej,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury i w mediach (film, TV, radio),
 • zespołów w amatorskim ruchu muzycznym,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ewentualnie inne kierunki muzyczne,
 • działalności w prowadzeniu i obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Specjalność – Animacja kultury z elementami arteterapii
Absolwent tej specjalności powinien posiadać wiedzę i umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie upowszechniania kultury oraz wykorzystania terapii przez sztukę w działalności pedagogicznej.

Specjalność – Dyrygentura chóralna
Absolwent posiada kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie szeroko pojętej artystycznej edukacji i animacji muzycznej oraz prowadzenia zespołów muzycznych, a także muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną odpowiednią – w zależności od ukończonych specjalności – do prowadzenia:

 • zawodowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych,
 • zespołów muzyki kościelnej,
 • zespołów muzyki dawnej,
 • zespołów w amatorskim ruchu muzycznym,
 • zespołów folklorystycznych,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ewentualnie inne kierunki muzyczne,
 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym, zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji artystycznej szkolnej,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury i w mediach (film, TV, radio),
 • działalności w prowadzeniu i obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Specjalność – Rytmika
Absolwent posiada kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie szeroko pojętej artystycznej edukacji i animacji muzycznej oraz prowadzenia zespołów muzycznych, a także muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną odpowiednią – w zależności od ukończonych specjalności – do prowadzenia:

 • zawodowych zespołów rytmiki,
 • zespołów tanecznych w ośrodkach kultury,
 • zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym,
 • zespołów folklorystycznych,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ewentualnie inne kierunki muzyczne,
 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym,
 • zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji artystycznej szkolnej,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury i w mediach (film, TV, radio),
 • działalności w prowadzeniu i obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Specjalność – Muzyka kościelna
Absolwent posiada kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie szeroko pojętej artystycznej edukacji i animacji muzycznej oraz prowadzenia zespołów muzycznych, a także muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną odpowiednią – w zależności od ukończonych specjalności – do prowadzenia:

 • zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych,
 • zespołów muzyki kościelnej,
 • zespołów muzyki dawnej,
 • zespołów w amatorskim ruchu muzycznym,
 • działalności muzyczno-liturgicznej w obrębie funkcji organisty, kantora wyznania rzymskokatolickiego,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ewentualnie inne kierunki muzyczne,
 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym, zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji artystycznej szkolnej,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury i w mediach (film, TV, radio),
 • działalności w prowadzeniu i obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Specjalności:

 • instrumentalistyka jazzowa,
 • kompozycja i aranżacja jazzowa,
 • wokalistyka jazzowa.

Absolwent jest wykwalifikowanym artystą muzykiem – kompozytorem, aranżerem, instrumentalistą i wokalistą w zakresie jazzu i muzyki estradowej lub realizatorem nagłośnienia. Jest przygotowany do: wykonywania samodzielnej pracy artystycznej, badawczej i organizacyjnej; realizowania indywidualnej działalności twórczej; pracy w instytucjach kultury oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).