Akty prawne

AKTY PRAWNE:

Statut Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kodeks Etyki
Regulamin wyborczy Akademii Muzycznej (wraz z zarządzeniem Rektora)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

DLA STUDENTÓW:

Regulamin studiów
Regulamin studiów doktoranckich
Uchwała nr 42/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Regulamin studiów podyplomowych (wraz z Uchwałą Senatu)
Regulamin stypendialny (wraz z zarządzeniem Rektora)
Regulamin stypendialny dla doktorantów
Regulamin Samorządu Studenckiego
Regulamin Domów Studenckich
Regulamin Domów Studenckich (wersja angielska)
Regulamin określający kryteria przyznawania stypendium Rektora
Regulamin określający kryteria przyznawania zakwaterowania w Domach Studenta
Rozporządzenie Ministra NiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
Uchwała nr 29/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

FORMULARZE WNIOSKÓW DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
Wniosek studenta o przyznanie pomocy materialnej
Wniosek doktoranta o przyznanie pomocy materialnej
Wniosek doktoranta o przyznanie i zwiększenie stypendium
Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium Ministra
(wraz z wyciągiem z przepisów wskazujący kryteria przyznawania stypendium ministra)
Uchwała nr 2/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulamiu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

DLA PRACOWNIKÓW:

Regulamin oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
(wraz z uchwałą Senatu)
Regulamin Pracy (obowiązuje od 14.XII.2012)
Regulamin Pracy (obowiązuje od 1.XI.2012)
Zarządzenie nr 2/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Zarządzenie nr 16/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Zarządzenie nr 15/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Więcej informacji:
adw. Bartosz Marczyński
tel. (+48) 605 044 900
e-mail: marczynski@mnkancelaria.com
Strona aktualizowana: 26 czerwca 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku