OGŁOSZENIA

iRONDO


Szanowni Państwo Pedagodzy Akademii Muzycznej w Gdańsku!
Decyzją Rektora AM w Gdańsku - prof. Macieja Sobczaka termin składania sprawozdań z działalności za rok kalendarzowy 2012 w systemie iRondo został przesunięty do dnia 17 lutego br.
Oprogramowanie zostało uruchomione z dniem 7 stycznia br. Hasła do tegorocznej wersji programu iRONDO są takie same, jakie obowiązywały dotychczas. W celu otrzymania hasła należy skontaktować się z pracownikiem Biura - Panią Moniką Karwaszewską lub z Panią Anną Michalską - koordynatorem ds. parametryzacji (e-mail: a.michalska@amuz.gda.pl, tel. +48 784 354 288).
Wszelkie uwagi dotyczące oprogramowania bądź niejasności prosimy kierować pod adresem e-mail: biuronauki@amuz.gda.pl lub numerem telefonu: 58 300 92 40.
UWAGA!
W związku z planowaną w bieżącym roku oceną parametryczną jednostek naukowych (termin składania globalnych ankiet do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 31.03.2013) prosimy pracowników, którzy w latach 2009-2011 byli zatrudnieni w Akademii Muzycznej w Gdańsku, o złożenie zaległych sprawozdań, bądź uzupełnienie ich o brakujące informacje. Sprawozdania za lata ubiegłe należy przygotować w edytorze tekstu lub w wersji papierowej i przekazać do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr w tym samym terminie, to jest do 17 lutego 2013 r. Lista osób, które nie dopełniły obowiązku sprawozdawczego lub powinny uzupełnić sprawozdania za ubiegłe lata, będzie dostępna w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr od dnia 15 stycznia br.
dostęp do programu iRONDO:

http://rondo.amuz.gda.pl:8080/iRondo/


OGŁOSZENIA


UWAGA!

Wszystkich pracowników Uczelni zainteresowanych dofinansowaniem zadania badawczego prowadzonego w ramach zatwierdzonych na Wydziałach bloków tematycznych (np. organizacja międzynarodowego lub krajowego wydarzenia naukowego i artystycznego, wydanie publikacji naukowej, publikacja utworu muzycznego) oraz dofinansowaniem zadań badawczych związanych z rozwojem naukowym młodych naukowców (do 35. roku życia), uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników po 35. roku życia, uprzejmie powiadamiamy, że rozpoczęty został nabór wniosków na rok kalendarzowy 2014.

Druki wniosków można pobrać osobiście w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr oraz na stronie internetowej Uczelni w zakładce Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr.
Zaopiniowane przez kierownika Katedry/dyrektora Instytutu wnioski należy złożyć w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr, najdalej do końca czerwca br. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane do realizacji zgodnie z ustalonymi w Uczelni wewnętrznymi zasadami w trybie konkursowym dopiero po otrzymaniu przez jednostkę naukową decyzji o wysokości przyznanych przez MNiSW środków finansowych na działalność statutową.

Wnioski rozpatruje Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji powołana przez Kierownika jednostki naukowej. Regulamin postępowania Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji dostępny jest w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr.

Kryteria konkursu ustala regulamin, który określa zasady i tryb podziału dotacji na finansowanie badań naukowych w ramach działalności statutowej jednostek naukowych Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

Szczegółowych informacji udziela pracownik uczelnianego Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr - mgr Monika Karwaszewska.

Gdańsk, 10 maja 2013 r.

Uprzejmie informuję, że Rada Narodowego Centrum Nauki na podstawie art. 25 ust. 1, art. 18 pkt 5 oraz art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.), ogłosiła kolejną edycję konkursów na następujące projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:
  • PRELUDIUM 5 - na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Czas realizacji projektu nie jest krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem. Wysokość wnioskowanych środków zależna jest od czasu trwania projektu (50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy). W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu. Termin składania wniosków: do dnia 15 czerwca 2013 r.
  • SONATA 5 - na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być, co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie, jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 150 tys. zł. Czas realizacji projektu - jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Termin składania wniosków: do dnia 15 czerwca 2013 r.
  • OPUS 5 - na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Czas realizacji projektu nie jest krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 150 tys. zł. Termin składania wniosków: do dnia 15 czerwca 2013 r.
Osoby zainteresowane konkursem z pisemną zgodą kierownika jednostki na aplikowanie projektu na Wydziale, winny zgłosić się do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji. Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr wypełnia wniosek w systemie elektronicznym osf. Kierownik projektu z przygotowanym wnioskiem winien zgłosić się do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr w celu jego merytoryczno-formalnej weryfikacji i dokonania czynności administracyjnych wniosku nie później niż trzy tygodnie przed ostateczną datą aplikowania wniosku do NCN. Po upływie tego terminu projekty nie będą przyjmowane.

Więcej informacji:
mgr Monika Karwaszewska
Starszy specjalista
Budynek B (żółty) p. 502
poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-15.00
tel. + 48 58 300 92 40
e-mail: (sprawy nauki i rozwoju kadr) biuronauki@amuz.gda.pl
(wydarzenia naukowe) itm@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 19 maja 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku