ROZWÓJ KADRY (RK)

ROZWÓJ KADRY (RK)


Pracownik ubiegający się o dofinansowanie badań naukowych związanych z przewodem oraz sfinansowanie kosztów przewodu, winien w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr terminowo złożyć indywidualny wniosek zaopiniowany przez kierownika Katedry/dyrektora Instytutu, najdalej do końca czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji Druki wniosków można również pobrać osobiście w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr.

Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane do realizacji zgodnie z ustalonymi w Uczelni wewnętrznymi zasadami w trybie konkursowym, dopiero po otrzymaniu przez jednostkę naukową decyzji o wysokości przyznanych przez MNiSW środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych Uczelni.

Wnioski rozpatruje Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji powołana przez Kierownika jednostki naukowej. Regulamin postępowania Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji dostępny jest w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr.

Zasady i tryb podziału dotacji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku określa odrębny Regulamin.
  • zasady i tryb podziału dotacji służących rozwojowi kadry naukowej - pobierz regulamin
Uwaga!
W przypadku sfinansowania, któregoś z wymienionych we wniosku zadań badawczych, pracownik zobowiązany jest dostarczyć do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr pisemne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania dwa razy w roku (do 30 marca; do 30 września roku przyznania dotacji).

Więcej informacji:
mgr Monika Karwaszewska
Starszy specjalista
Budynek B (żółty) p. 502
poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-15.00
tel. + 48 58 300 92 40
e-mail: (sprawy nauki i rozwoju kadr) biuronauki@amuz.gda.pl
(wydarzenia naukowe) itm@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 13 lipca 2012

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku