Erasmus

Program Unii Europejskiej ERASMUS

W roku 1999 roku akademia przystąpiła do programu Unii Europejskiej SOCRATES, ściślej, do jego gałęzi ERASMUS przeznaczonej dla wyższych uczelni. Program Erasmus umożliwia:
 • kierowanie studentów na uczelnie zagraniczne w celu zaliczenia od 3 do 11 miesięcy nauki w partnerskiej uczelni zagranicznej (w kraju należącym do Unii Europejskiej, bądź z Unią Europejską stowarzyszonym). Wyjazd jest wspierany grantem Unii Europejskiej, wyrównującym różnicę kosztów utrzymania oraz zwolnieniem od czesnego w partnerskiej uczelni; wypłacane obecnie granty osiągnęły w Akademii Muzycznej w Gdańsku przeciętną wysokość około 390 euro miesięcznie;
 • kierowanie pedagogów na wykłady do uczelni partnerskich, w cyklu nie krótszym niż 3 dni, nie dłuższym niż 6 tygodni; wyjazdy te są wspierane grantem z Unii Europejskiej, jego przeciętna wysokość wynosi obecnie w Akademii Muzycznej w Gdańsku około 800 euro na wyjazd nie przekraczający tygodnia;
 • kierowanie na zagraniczne szkolenia pracowników uczelni; wyjazdy te są wspierane grantem z Unii Europejskiej, przeciętna wysokość wynosi obecnie w Akademii Muzycznej w Gdańsku około 800 euro na wyjazd trwający około 7 dni;
 • kierowanie studentów na zagraniczne praktyki zawodowe na zagraniczne szkolenia pracowników uczelni; wyjazdy te są wspierane grantem z Unii Europejskiej, przeciętna wysokość wynosi obecnie około 420 euro na wyjazd miesięcznie (Akademia Muzyczna w Gdańsku nabyła prawo do tego wymiany studenckiej od roku akademickiego 2009/2010);
 • organizację międzynarodowych intensywnych kursów dla studentów, z udziałem partnerów zagranicznych, o programie wykraczającym poza zadania przewidziane w rutynowym planie zajęć akademickich. Program ERASMUS wspiera finansowo takie przedsięwzięcia.
Program ERASMUS jest obecnie częścią programu Unii Europejskiej UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (LLP - LIFELONG LEARNING PROGRAMME, będącego od roku 2007 następcą programu SOCRATES). W programie Erasmus Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • pozyskała 75 partnerskich uczelni;
 • umożliwiła wyjazd na studia zagraniczne 145 studentom oraz wyjazdy na praktyki w krajach Unii Europejskiej 3 studentom (dane uwzględniają rok akademicki 2012/2013);
 • umożliwiła 44 wyjazdów pedagogów w celu poprowadzenia kursów;
 • gościła 51 studentów uczelni partnerskich;
 • gościła ponad 68 pedagogów uczelni partnerskich;
 • zorganizowała międzynarodowy intensywny kurs muzyki współczesnej;
 • bierze udział w międzynarodowy kursach intensywnych w uczelniach partnerskich (m.in. Utrecht, Tallin, Cuneo);
 • wdrożyła system ECTS.
Działania te zostały dotychczas wsparte przez program Unii Europejskiej ERASMUS sumą 468 209 euro (dane uwzględniają rok akademicki 2012/2013).

W roku akademickim 2012/2013 prawo wyjazdu wspieranego pełnym grantem zostanie przyznane studentom, którzy otrzymają zgodę i podpis pedagoga przedmiotu głównego oraz dziekana, a w całym roku akademickim poprzedzającym składanie wniosku osiągnęli ogólną średnią stopni (w 25 punktowej skali ocen) co najmniej:
 • specjalności: teoria muzyki, edukacja muzyczna z językiem angielskim, animacja kultury z elementami arteterapii - 19, w tym z przedmiotu głównego - 20;
 • wszystkie pozostałe specjalności - 20, w tym z przedmiotu głównego 21.
Prawo wyjazdu wspieranego pełnym grantem może też otrzymać student o średniej niższej, pod warunkiem zdobycia w roku akademickim 2010/2011 (lub później, do chwili rozpatrywania wniosku) nagrody w ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie muzycznym.
Prawo wyjazdu wspieranego grantem niepełnym może otrzymać student, który spełnia następujące wymogi:
 • specjalności: teoria muzyki, edukacja muzyczna z językiem angielskim, animacja kultury z elementami arteterapii - 18, w tym z przedmiotu głównego - 19;
 • wszystkie pozostałe specjalności - 19, w tym z przedmiotu głównego 20.
Studenci, którzy uzyskają zgodę i podpis pedagoga przedmiotu głównego oraz dziekana, a w semestrze poprzedzającym składanie wniosku osiągnęli wyniki nieznacznie odbiegające od wyżej wymienionych minimalnych wymagań mogą otrzymać prawo wyjazdu bez grantu. Jeżeli pozwolą na to warunki finansowe, ci studenci mogą otrzymać prawo do grantu częściowego, o czym uczelnia zawiadomi dopiero z chwilą poznania uczelnianego budżetu na rok akademicki 2013/2014.
W przypadku otrzymania przez uczelnię niższych od zaplanowanych środków na wyjazdy studentów o przyznaniu grantu decydować będzie suma punktów: ocena z przedmiotu głównego pomnożona przez 3 i średnia wszystkich ocen.
UŻYTECZNE LINKI:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (krajowa centrala programu Erasmus)
http://www.erasmus.org.pl
Brukselska centrala programu Erasmus:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm

Więcej informacji:
prof. Elżbieta Rosińska
koordynator uczelniany programu Erasmus
godziny dyżurów:
poniedziałek: 12.00-15.00, pokój 415 (budynek czerwony)
tel. (+48 58) 300 92 55
tel. komórkowy: (+48) 609 390 133
e-mail: e.rosinska@amuz.gda.pl
Dominika Janik
pracownik biura wymiany zagranicznej
godziny dyżurów:
poniedziałek: 7.30 - 11.30, pokój 415 (budynek czerwony)
wtorek: 7.30 - 11.30, pokój 415 (budynek czerwony)
środa: 11.30 - 15.30, pokój 415 (budynek czerwony)
piątek: 11.30 - 15.30, pokój 415 (budynek czerwony)
tel. (+48 58) 300 92 55
e-mail: d.janik@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 25 stycznia 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku