Jednostki organizacyjne Wydział IV

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Kierownik - kwal. II st. Marcin Tomczak, prof. AM
Członkowie:
prof. zw. Anna Fiebig
prof. zw. dr hab. Waldemar Górski
prof. zw. Marek Rocławski
kwal. II st. Marcin Tomczak, prof. AM
ad. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
ad. dr Michał Kozorys
as. dr Anna Wilczewska
as. Błażej Połom
mgr Wiktoria Batarowska
mgr Beata Śnieg
Zgodnie ze Statutem Akademii Muzycznej w Gdańsku Katedra odpowiedzialna jest za merytoryczną opiekę nad przedmiotami kierunkowymi podległych jej specjalności. Katedra określa programy nauczania oraz wymagania egzaminacyjne poszczególnych przedmiotów. Katedra jest organizatorem konkursów, sympozjów, seminariów i warsztatów związanych z poszczególnymi specjalnościami. Katedra jest również odpowiedzialna za rozwój kadry artystycznej i dydaktycznej. W latach 2003-2004 Katedra była m.in. organizatorem Ogólnopolskiego Sympozjum i Warsztatów, poświęconych wykonawstwu pieśni kurpiowskich na chór a cappella K. Szymanowskiego. Członkowie Katedry wzięli aktywny udział w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie. Chóry Wydziału są laureatami konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Z inicjatywy Katedry pierwszym doktorem honoris causa Uczelni został wieloletni rektor i pedagog Wydziału, ś.p. prof. dr Antoni Poszowski. Godność tę, pośmiertnie, nadał mu Senat Akademii w grudniu 2003 r.

Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

Kierownik - prof. zw. Leszek Kułakowski
Członkowie:
prof. nadzw. dr Włodzimierz Nahorny
ad. dr Maciej Grzywacz
ad. dr Mariusz Klimek
ad. dr Małgorzata Kuchtyk
dr Grzegorz Piotrowski
ad. dr Piotr Słopecki
as. Anna Domżalska
as. Piotr Kułakowski
as. Krystyna Stańko
as. stażysta Joanna Knitter-Posiewnik
instr. Tomasz Sowiński
mgr Maciej Afanasjew
mgr Anna Baranowska
mgr Elżbieta Goetel-Dąbkowska
mgr inż. Karolina Kinder
mgr Jan Konop
mgr Joanna Krupska
mgr Jerzy Małek
mgr Beata Oryl
mgr Cezary Paciorek
mgr Jerzy Partyka
mgr Zbigniew Pniewski
mgr Maciej Sikała
mgr Przemysław Sysojew-Osiński
mgr Aleksandra Tomaszewska
mgr Magdalena Ułanowicz
mgr Adam Wendt
mgr Ireneusz Wojtczak
lic. Michał Ciesielski
lic. Jakub Ostrowski
lic. Adam Pietrzak

Katedra Muzyki Kościelnej

Kierownik - ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
Członkowie:
prof. zw. Bogusław Grabowski
ad. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
ad. dr hab. Andrzej Szadejko
dr Sławomir Bronk
dr Tadeusz Formela
dr Monika Kaźmierczak
ks. ad. dr Tomasz Rakowski
st. wykł. Ewa Rytel
mgr Beata Śnieg
Katedra prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

1. Działalność naukowa:
- opieka merytoryczna nad rozwojem naukowym kadry,
- prowadzenie badań nad zagadnieniami związanymi ze stanem muzyki kościelnej w Polsce,
- opracowywanie naukowych podstaw kryteriów doboru repertuaru i sposobu interpretacji muzyki sakralnej i liturgicznej we wnętrzach sakralnych,
- badania dotyczące budowy i konserwacji organów oraz akustyki pomieszczeń,
- wspieranie działań mających na celu opracowanie odpowiedniego śpiewnika polskich pieśni kościelnych,
- badania w dziedzinie historii muzyki kościelnej w kontekście ogólnych procesów historycznych, w tym historii myśli filozoficznej,
- organizowanie sesji naukowych poświęconych muzyce kościelnej.

2. Działalność dydaktyczna:
- merytoryczna opieka nad kształceniem muzyków kościelnych: organistów, kantorów i dyrygentów,
- doskonalenie programu nauczania studentów w dziedzinie muzyki kościelnej,
- wdrażanie studentów w działalność naukową poprzez m.in. ustalanie tematów prac magisterskich pod kątem możliwości ich praktycznego wykorzystania,
- ustalanie programów prezentacji dyplomowych studentów.

3. Działalność artystyczna:
- opieka nad oprawą muzyczną uroczystości kościelnych związanych z Akademią Muzyczną w Gdańsku,
- organizowanie koncertów i konkursów,
- inicjowanie nagrań fonograficznych związanych z działalnością Katedry.

4. Współpraca z Kościołem:
- wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu muzyki sakralnej,
- wydawanie merytorycznych opinii we wszelkich sprawach związanych z muzyką kościelną pod względem repertuaru,
- wydawanie merytorycznych opinii przy ocenie kwalifikacji kandydatów do pracy w kościele na stanowiskach związanych z muzyką kościelną,
- wydawanie merytorycznych opinii przy projektowaniu, budowie oraz konserwacji organów.

5. Współpraca z innymi uczelniami, instytucjami oraz stowarzyszeniami.

Katedra Pedagogiki Muzyki

Kierownik - dr hab. Andrzej Michalski, prof. AM
Członkowie:
prof. zw. Krzysztof Olczak
ad. dr Michał Kierzkowski
ad. dr Gabriela Konkol
dr Roman Nieczyporowski
dr Danuta Stankiewicz
as. Katarzyna Kierzkowska
mgr Maria Datta
mgr Ewa Gajberger-Burtowy
mgr Joanna Nietupska
mgr Ilona Poćwierz-Marciniak
mgr Emilia Sulkowska
Przedmiotem badań Katedry Pedagogiki Muzyki jest specyfika teleologii w polskim szkolnictwie muzycznym w XX w., reformy ustrojowe edukacji muzycznej na tle przemian politycznych w państwie w XX w., cechy, aksjologia i systematyka pedagogiki muzyki, a także jej historia, dydaktyka i badania porównawcze.
Celem tych badań jest rozpoznanie cech, aksjologii i systematyki pedagogiki muzyki, a także głęboka analiza skompletowanych materiałów badawczych, wnioskowanie, i wytyczanie perspektywicznych prac nad systemem funkcjonowania edukacji muzycznej w Polsce i w Europie, wyznaczenie dróg artystycznych awansów naukowych oraz udziału wychowania muzycznego w kształtowaniu postaw absolwentów szkół ogólnokształcących.
Przedstawiony projekt badawczy nadaje sens naukowy i dydaktyczny pojęciu pedago-gika muzyki oraz poszerza w znacznym stopniu wiedzę z zakresu historii wychowania. Otwie-ra ponownie dyskusję na temat roli sztuki w wychowaniu społeczeństwa a zatem i udziału przedmiotów muzycznych w ogólnokształcącym systemie edukacyjnym w Polsce w XX i XXI wieku.

W zakresie działalności dydaktycznej Katedra oferuje przedmioty z pełnego zakresu przygotowania pedagogicznego. Przewiduje również tematykę i zakres badawczy dla prac licencjackich i magisterskich.
Swoje zainteresowania naukowe studenci mogą rozwijać w Kole Naukowym Pedagogiki Muzyki.
Młodsi pracownicy nauki mogą podnosić swoje kwalifikacje poprzez czynne uczestnictwo w realizacji wyżej wymienionych projektów badawczych.

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Kierownik - prof. Małgorzata Kupsik
Członkowie:
ad. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
ad. dr Marzena Kamińska
ad. I st. Małgorzata Malgeri
st. wykł. Beata Borowska
st. wykł. Teresa Świercz
mgr Anna Baranowska
mgr Wioleta Duchowska
mgr Anna Fedyniak-Kołodziej
mgr Anna Krause
mgr Beata Oryl
mgr Taida Wiśniewska

Zakład Chóralistyki Szkolnej (w ramach Katedry Dyrygentury Chóralnej)

Kierownik - prof. dr hab. Waldemar Górski
Członkowie:
ad. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska
ad. dr Michał Kozorys
as. Błażej Połom
mgr Wiktoria Batarowska
mgr Beata Śnieg

Zakład Dydaktyki Rytmiki (w ramach Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej)

Kierownik - ad. dr Marzena Kamińska
Członkowie:
prof. Małgorzata Kupsik
ad. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
ad. Małgorzata Malgeri
st. wykł. Beata Borowska
st. wykł. Teresa Świercz
mgr Anna Baranowska

Zakład Emisji Głosu (w ramach Katedry Dyrygentury Chóralnej)

Kierownik - prof. zw. Anna Fiebig
Członkowie:
dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, prof. AM
ad. dr Liliana Górska
ad. dr Teresa Pabjańczyk

Zakład Instrumentalistyki Jazzowej (w ramach Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej)

Kierownik - ad. dr Maciej Grzywacz
Członkowie:
prof. nadzw. dr Włodzimierz Nahorny
ad. dr Piotr Słopecki
asyst. Piotr Kułakowski
instr. Tomasz Sowiński
dr Jan Freicher
mgr Maciej Afanasjew
mgr Jan Konop
mgr Zbigniew Kosmalski
mgr Jerzy Małek
mgr Jerzy Partyka
mgr Przemysław Sysojew-Osiński
mgr Maciej Sikała
mgr Adam Wendt
mgr Ireneusz Wojtczak
lic. Jakub Ostrowski

Zakład Wokalistyki Jazzowej (w ramach Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej)

Kierownik - ad. dr Małgorzata Kuchtyk
Członkowie:
ad. dr Mariusz Klimek
dr Grzegorz Piotrowski
wykł. Anna Domżalska
wykł. Krystyna Stańko
mgr Joanna Krupska

Sekcja Fortepianu (ogólnowydziałowa)

Kierownik - st. wykł. Piotr Ejsmont
Członkowie:
prof. nadzw. Włodzimierz Wiesztordt
ad. dr Paweł Rydel
st. wykł. Halina Kordalska
st. wykł. Monika Kułakowska
st. wykł. Ilona Lwowska-Borkowska
st. wykł. Małgorzata Nanowska
st.wykł. Izabeli Paszkiewicz
st. wykł. Iwona Zaczkowska
mgr Dorota Jabłońska-Mazurek
mgr Adrianna Kalinowska
mgr Zbigniew Kosmalski
mgr Monika Książek
mgr Barbara Miodowska-Chróściewicz
mgr Anna Rocławska
mgr Roksana Szreder
mgr Joanna Żabierek

Sekcja Praktyk Pedagogicznych (ogólnowydziałowa)

Kierownik - ad. dr Gabriela Konkol
Członkowie:
ad. dr Michał Kierzkowski
asyst. Katarzyna Kierzkowska
mgr Maria Datta
mgr Ewa Gajberger-Burtowy
mgr Eliza Ludkiewicz
mgr Joanna Nietupska
mgr Emilia Sulkowska

Pracownia Organów (w ramach Katedry Muzyki Kościelnej)

prof. zw. Bogusław Grabowski
Członkowie:
ad. dr hab. Andrzej Szadejko
st. wykł. Ewa Rytel

Pracownia Psychologii Muzyki (w ramach Katedry Pedagogiki Muzyki)

ad. dr Michał Kierzkowski
Członkowie:
mgr Ilona Poćwierz-Marciniak
mgr Eliza Ludkiewicz

Wydziałowy koordynator Europejskiego Systemu Transferu
i Akumulacji Punktów (ECTS)

ad. dr Gabriela Konkol

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału IV, Dział nauczania - Joanna Kozyrska
Godziny dyżurów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek + sobota zjazdowa - 10:00-14:00
piątek przed sobotą zjazdową - dziekanat nieczynny
pok. 209, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 29
e-mail: dziekanat4@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 19 czerwca 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku