ROCZNIK SZTUKA | KULTURA | EDUKACJA

ROCZNIK SZTUKA | KULTURA | EDUKACJA
Trzon Rady Naukowej czasopisma stanowią członkowie kolegium ds. rozwoju kadry w/w Wydziału: prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. zw. Zbigniew Bruna, prof. zw. Marek Rocławski, prof. zw. Bogusław Grabowski, prof. zw. Leszek Kułakowski
Komitet redakcyjny: prof. dr hab. Waldemar Górski (redaktor naczelny), ad. dr hab. Anna Galikowska - Gajewska, ad. dr Gabriela Konkol (redakcja naukowa), dr Roman Nieczyporowski, dr Grzegorz Piotrowski, dr Michał Kierzkowski, dr Michał Kozorys

Tematyka: szeroko pojęta edukacja w sferze sztuki i kultury oraz zagadnienia towarzyszące

Publikowanie:
SZTUKA | KULTURA | EDUKACJA, czasopismo naukowe powołane w 2010 roku przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, stanowi zaplecze wydawnicze dla środowiska akademickiego, przedstawicieli nauki i sztuki zainteresowanych wielorako pojętą edukacją artystyczną, także dla studentów.

Oczekujemy na materiały objętości (orientacyjnie) od 4 do 16 znormalizowanych stron (7 200 - 28 800 znaków i spacji). Prosimy o przekazywanie prac wyłącznie w formie zapisu elektroniczego, na adres elektroniczny redakcji.
Zamieszczane na łamach czasopisma oryginalne prace będą recenzowane. Zostaną opublikowane po otrzymaniu pozytywnej recenzji.

Oto adres redakcji:
Akademia Muzyczna w Gdańsku, Łąkowa 1 - 2, 80-743 Gdańsk
Gabriela Konkol
rocznik@amuz.gda.pl

Autorów prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.
Na pierwszej stronie proszę podać:
  • tytuł pracy,
  • imię, nazwisko i stopień naukowy autora (lub autorów),
  • nazwę instytucji reprezentowanych przez autora (lub autorów),
  • dane kontaktowe (adres e-mail oraz ewentualnie numer telefonu).
Na pierwszej stronie proszę zamieścić streszczenie w języku angielskim (do 10 wier-szy) oraz wyrazy kluczowe (do 5) w języku polskim i angielskim.
Po artykule proszę przedstawić krótki biogram autora lub autorów (3-5 wierszy) oraz zdjęcie autora (w postaci pliku graficznego jpg lub tif w rozdzielczościo co najmniej 300 dpi).
Do artykułu proszę dołączyć oświadczenie potwierdzające autorstwo pracy, zapew-nienie, że nie została wcześniej opublikowana, ani nie oczekuje na publikację w innym czasopiśmie. Oświadczenie winno też zawierać zgodę na jednorazowe przeniesienie praw autorskich na wydawcę odnośnie publikacji drukiem i ewentualnej jednoczesnej publikacji na stronie internetowej Akademi Muzycznej w Gdańsku Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz poprawek redakcyjnych. Wydawca nie zapewnia honorarium za publikacje.

Ilustracje, zdjęcia i materiały graficzne jak i wzory, tabele czy schematy winny być zapisane w programach pracujących w środowisku Windows; zdjęcia i grafika najle-piej w formatach *.tif lub*.jpg przy rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Materiały audiowizualne (do równoległej prezentacji na stronie internetowej Akademi Muzycznej w Gdańsku) proszę przekazywać w formacie DV AVI, nieskompresowanym AVI lub MPEG-II w minimalnej rozdzielczości 576 x 352 px (najlepiej rozdzielczość: 720 x 576 px) o średnim współczynniku bitrate większym od 3,000 Kbps.

Duże materiały elektroniczne proszę przekazywać pod adresem:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul.Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, z dopiskiem Wydział IV "Kultura | Sztuka | Edukacja", na płytach DVD lub dysku przenośnym z portem USB.

Bibliografię proszę redagować według następującego wzoru:
  • Nazwisko, Imię (pierwsza/e litera/y), tytuł książki, wydawnictwo, miasto, rok
  • Nazwisko, Imię (pierwsza/e litera/y), tytuł artykułu, "tytuł czasopisma", rocznik, tom, numer.
Przypisy:
  • Imię (pierwsza/e litera/y), nazwisko, tytuł artykułu, "tytuł czasopisma", rocznik, tom, numer, numery stron
  • Imię (pierwsza/e litera/y), nazwisko, tytuł książki, wydawnictwo, miasto, rok, strona
  • Imię (pierwsza/e litera/y), nazwisko, tytuł, [w:] tytuł książki, red. Imię i nazwisko, wydawnictwo, miasto, rok, strona.
W przypisach powinno się stosować skróty polskie.

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału IV, Dział nauczania - Joanna Kozyrska
Godziny dyżurów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek + sobota zjazdowa - 10:00-14:00
piątek przed sobotą zjazdową - dziekanat nieczynny
pok. 209, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 29
e-mail: dziekanat4@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 19 czerwca 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku