Senat Akademii Muzycznej w Gdańsku

SENAT Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kadencja 2012/2016

JM Rektor
prof. nadzw. Maciej Sobczak
Prorektor ds. organizacyjnych i nauczania
prof. zw. Marek Rocławski
Prorektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą
prof. zw. Ryszard Minkiewicz
Prorektor ds. studenckich
kw. II st. Andrzej Artykiewicz, prof. AM
Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
ad. dr Renata Skupin
Dziekan Wydziału Instrumentalnego
prof. zw. Elżbieta Rosińska
Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
ad. dr Andrzej Nanowski
Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu i Rytmiki
prof. zw. dr hab. Waldemar Górski
Dyrektor Instytutu Teorii Muzyki
ad. dr Danuta Popinigis
Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora/stopień naukowy doktora habilitowanego/kwalifikacje II stopnia:
Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
prof. zw. Alina Kowalska-Pińczak
dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM
Wydział Instrumentalny
prof. zw. Bogdan Ocieszak
prof. zw. Józef Raatz
prof. nadzw. Małgorzata Skorupa
prof. zw. Krzysztof Sperski
prof. zw. Waldemar Wojtal
Wydział Wokalno-Aktorski
dr hab. Wiesława Maliszewska, prof. AM
prof. dr hab. Dariusz Paradowski
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
prof. zw. Anna Fiebig
kw. II st. Marcin Tomczak, prof. AM
Przedstawiciele nauczycieli akademickich zajmujących stanowiska adiunkta lub asystenta:
ad. dr Marek Czerniewicz
ad. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
ad. dr Michał Kierzkowski
ad. dr Danuta Popinigis
ad. dr Bogumiła Weretka-Bajdor
Przedstawiciele nauczycieli akademickich zajmujących stanowiska starszych wykładowców/wykładowców/lektorów:
st. wykł. Krystyna Prokopska
st. wykł. Bożena Szull-Talar
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr Beata Tarnacka
Przedstawiciel doktorantów:
mgr Alicja Różycka
Przedstawiciele studentów
z Wydziału I:
Agnieszka Środowska
Wydziału II:
Adam Basiakowski
Joanna Bogusz
Barbara Maja Maseli
z Wydziału III:
Michał Bronk
z Wydziału IV:
Łukasz Juźko
Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
- Kanclerz mgr Piotr Żerko
- Kwestor mgr Anna Lewandowska
- Dyrektor Biblioteki Głównej st. kustosz dypl. mgr Anna Michalska
- Przedstawiciel Związku Zawodowego "Solidarność" mgr Małgorzata Cichocka

Więcej informacji:
Rektorat
tel. (+48 58) 300 92 01
fax (+48 58) 300 92 10
e-mail: rektorat@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 4 sierpnia 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku