Uchwały Senatu i zarządzenia Rektora

Uchwały Senatu


Uchwała nr 27/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia procedury podziału i wydatkowania środków na działalność statutową Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 26/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie wymiaru godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych dla nauczycieli akademich, pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych oraz pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów, instruktorów lub równorzędnych
Uchwała nr 25/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 24/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 23/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w przedmiocie podziału wyniku finasowego netto za rok 2012 Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 22/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 21/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013 Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 20/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyboru kandydatów na członków do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uchwała nr 19/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Uchwała nr 18/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Informatora Studiów na rok akademicki 2014/2015 ustalający warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 17/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 16/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Podyplomowego Studium Muzyki Dawnej na Wydziale II od roku akademickiego 2014/15
Uchwała nr 15/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura na Wydziale IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki od roku akademickiego 2014/15
Uchwała nr 14/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia studiów trzeciego stopnia, doktoranckich w Wydziale IV od roku akademickiego 2014/15
Uchwała nr 13/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia studiów trzeciego stopnia stacjonarnych (doktoranckich) na Wydziale II od roku akademickiego 2014/15
Uchwała nr 12/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dla uczestników studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 11/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Uchwała nr 10/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Senatu z dnia 17 października 2006 roku
Uchwała nr 9/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminu okresowej oceny wyników pracy nauczycieli akademickich
Uchwała nr 8/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziałach II i IV
Uchwała nr 7/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Senatu z dnia 6.04.2010 r. w sprawie ustalania zasad, trybu przeprowadzenia i wzoru studenckiej ankiety oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku dotyczącej wypełniania przez nich obowiązków dydaktycznych
Uchwała nr 6/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Uchwała nr 5/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności uczelni na 2013 r.
Uchwała nr 4/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia procedury tworzenia planu wydawniczego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 3/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego
Uchwała nr 2/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulamiu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 1/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zmiany składu Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej
Uchwała nr 52/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia terminarza składania dokumentów dotyczących działalności naukowo badawczej do Biura ds. Nauki i Rozwoju
Uchwała nr 51/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Uczelni na 2013 r.
Uchwała nr 50/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Senackiej Komisji ds. Działalności Naukowej
Uchwała nr 49/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów
Uchwała nr 48/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów
Uchwała nr 47/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów
Uchwała nr 46/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów
Uchwała nr 45/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego za 2012 r.
Uchwała nr 44/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok
Uchwała nr 43/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji ds. pracowniczych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 42/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 41/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 40/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 39/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 38/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 37/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Oceniającej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 36/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Oceniającej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 35/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Senat opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 34/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Senat opinii o kandydacie na stanowisko Kierownika Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 33/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w zakresie przekształcenia Studium Przygotowania Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Studium Pedagogiczne
Uchwała nr 32/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 31/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 30/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 29/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 28/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 27/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Informatora Studiów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2013/14
Uchwała nr 26/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 25/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu i Gitary Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 24/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 23/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 22/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 21/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Dyrygentury Chórlnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 20/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 19/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 18/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zamiaru przekształcenia przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Zakładu Rytmiki na Wydziale IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
Uchwała nr 17/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zamiaru przekształcenia przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki na Wydziale IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Pedagogiki Muzyki
Uchwała nr 16/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 15/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 14/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 13/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Zastępcę Dyrektora Instytutu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 12/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Dyrektora Instytutu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Uchwała nr 11/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zamiaru przekształcenia przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Zakładu Dyrygentury Symfoniczno-Operowej na Wydziale I Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
Uchwała nr 10/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zamiaru przekształcenia przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Zakładu Kompozycji na Wydziale I Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Kompozycji
Uchwała nr 9/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku o skierowanie wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie mianowania Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pana Macieja Sobczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Zarządzenia Rektora


Zarządzenie nr 12/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Muzycznej w Gdańsku modułów zadaniowych systemu zarządzania kryzysowego
Zarządzenie nr 11/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 września 2013 roku w sprawie powołania z dniem 1 października 2013 r. w Akademii Muzycznej im. Stansława Moniuszki w Gdańsku nowej jednostki administracyjnej "Dział Infomratyczny"
Zarządzenie nr 10/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia na Wydziale IV w roku akademickim 2014/2015 studiów doktoranckich - stacjonarnych (III stopnia), na kierunku DYRYGENTURA
Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014
Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14 000 euro
Zarządzenie nr 7/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału dotacji przyznanej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów
Zarządzenie nr 6/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Zarządzenie nr 5/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich do stopnia doktora habilitowanego
Zarządzenie nr 4/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia na Wydziale IV studiów trzeciego stopnia, niestacjonarnych, doktoranckich w zakresie dyrygentury oratoryjno - kantatowej i dyrygentury chóralnej a'cappella
Zarządzenie nr 3/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian osobowych na stanowiskach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej
Zarządzenie nr 2/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Zarządzenie nr 1/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu rejestracji organizacji uczelnianych studentów i uczelnianych doktorantów na Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
Zarządzenie nr 20/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r.
Zarządzenie nr 19/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz powołania Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w danych jednostkach organizacyjnych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Zarządzenie nr 18/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania zespołu reagowania kryzysowego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Zarządzenie nr 17/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2012 roku
Zarządzenie nr 16/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Zarządzenie nr 15/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Zarządzenie nr 14/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Rytmiki na Wydziale IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
Zarządzenie nr 13/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przekształcenia Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki na Wydziale IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Pedagogiki Muzyki
Zarządzenie nr 12/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Dyrygentury Symfoniczno-Operowej na Wydziale I Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
Zarządzenie nr 11/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Kompozycji na Wydziale I Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Katedrę Kompozycji
Zarządzenie nr 10/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Zarządzenie nr 9/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 września 2012 roku w sprawie uczestnictwa Uczelni w regionalnym ćwiczeniu obronnym realizowanym wspólnie z sojuszniczym ćwiczeniem operacyjnym z wojskami pk. ANAKONDA - 12

Komisje senackie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Wykaz jednostek organizacyjnych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Więcej informacji:
adw. Bartosz Marczyński
tel. (+48) 605 044 900
e-mail: marczynski@mnkancelaria.com
Strona aktualizowana: 25 września 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku