Wydzial IV

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Dziekan - prof. zw. dr hab. Waldemar Górski
poniedziałki, godz. 10.30-11.30, pok. 309, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 18
e-mail: w.gorski@amuz.gda.pl
Prodziekan ds. kierunku "Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej" -
ad. dr Michał Kozorys

poniedziałki, godz. 12.00-13.00 (w dniu RW - godz. 14.00-15.00), pok. 310, budynek żółty
e-mail: m.kozorys@amuz.gda.pl
Prodziekan ds. kierunku "Jazz i muzyka estradowa" - ad. dr Michał Kierzkowski
wtorki, godz. 12.00-13.00, pok. 310, budynek żółty (studia stacjonarne)
soboty zjazdowe, godz. 16.30 - 17.30, pok. 310, budynek żółty (studia niestacjonarne)
e-mail: michal.kierzkowski@amuz.gda.pl
Katedra Dyrygentury Chóralnej
Kierownik - kwal. II st. Marcin Tomczak, prof. AM
Katedra Muzyki Kościelnej
Kierownik - ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
Katedra Pedagogiki Muzyki
Kierownik - dr hab. Andrzej Michalski, prof. AM
Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
Kierownik - prof. zw. Małgorzata Kupsik
Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej
Kierownik - prof. zw. Leszek Kułakowski
Dziekanat Wydziału IV, Dział nauczania - Joanna Kozyrska
Godziny dyżurów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek + sobota zjazdowa - 10:00-14:00
piątek przed sobotą zjazdową - dziekanat nieczynny
pok. 209, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 29
e-mail: dziekanat4@amuz.gda.pl

Na Wydziale kształci się absolwentów szkół średnich. Studia są dwustopniowe: pierwszy stopień to studia licencjackie (trzyletnie), drugi stopień to studia magisterskie (dwuletnie). Studia prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W trybie dziennym, licencjackim, na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kształci się w czterech specjalnościach:
- DYRYGENTURA CHÓRALNA,
- EDUKACJA MUZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM,
- RYTMIKA,
- MUZYKA KOŚCIELNA.

W trybie dziennym i zaocznym, licencjackim, na kierunku JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA kształci się w trzech specjalnościach:
- WOKALISTYKA JAZZOWA,
- INSTRUMENTALISTKA JAZZOWA,
- KOMPOZYCJA I ARANŻACJA.

W trybie dziennym, w ramach studiów magisterskich, na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kształci się w czterech specjalnościach:
- DYRYGENTURA CHÓRALNA,
- EDUKACJA MUZYCZNA i MULTIMEDIA,
- RYTMIKA,
- MUZYKA KOŚCIELNA.

W trybie dziennym, w ramach studiów magisterskich, na kierunku JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA kształci się w trzech specjalnościach:
- WOKALISTYKA JAZZOWA,
- INSTRUMENTALISTKA JAZZOWA,
- KOMPOZYCJA I ARANŻACJA.

W roku akademickim 2009/2010 otwarte zostaną studia zaoczne (płatne) na kierunku JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA.
DYRYGENTURA CHÓRALNA zorientowana jest na przygotowanie wysoko kwalifikowanej kadry przyszłych dyrygentów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zawodowych instytucjach muzycznych, w akademiach muzycznych, na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych, w szkołach muzycznych stopnia podstawowego i średniego, w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym, jak i w amatorskim ruchu muzycznym.
EDUKACJA MUZYCZNA ZINTEGROWANA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym; posiada uprawnienia do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Ponadto absolwent specjalności Edukacja muzyczna z językiem angielskim jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i form aktywności wymienionych wcześniej w języku angielskim ze szczególnym metodycznym przygotowaniem do prowadzenia zintegrowanego kształcenia muzyki z elementami języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3 szkoły podstawowej).
ANIMACJA KULTURY Z ELEMENTAMI ARTETERAPII (studia drugiego stopnia) - absolwent tej specjalności powinien posiadać wiedzę i umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie upowszechniania kultury oraz wykorzystania terapii przez sztukę w działalności pedagogicznej.
RYTMIKA przygotowuje studentów do prowadzenia przedmiotów kierunkowych związanych z tą specjalnością, równocześnie zapewniając zdobycie przygotowania do prowadzenia przedmiotów ogólnomuzycznych. Obszary działania, na których poszukiwani są absolwenci to instytucje, które prowadzą kierunek rytmika: akademie muzyczne, średnie szkoły muzyczne, policealne studia zawodowe, a także uczelnie kształcące nauczycieli: uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego, kolegia nauczycielskie. Absolwenci rytmiki podejmują również pracę w wyższych szkołach teatralnych i filmowych oraz studium wokalno-aktorskich. Specjaliści tego kierunku zatrudniani są przez szkoły muzyczne I stopnia i szkoły baletowe, szkoły podstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze i terapeutyczne oraz instytucje prowadzące zajęcia muzyczno-ruchowe: domy i pałace kultury, placówki oświatowo-wychowawcze, społeczne ogniska muzyczne, teatralne i baletowe.
MUZYKA KOŚCIELNA przygotowuje studentów do pracy w charakterze organistów, kantorów i chórmistrzów. (Katedra Muzyki Kościelnej)
JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA kształci muzyków wykonawców oraz nauczycieli z dziedziny jazzu, muzyki estradowej i rozrywkowej.

Więcej informacji:
Dziekanat Wydziału IV, Dział nauczania - Joanna Kozyrska
Godziny dyżurów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek + sobota zjazdowa - 10:00-14:00
piątek przed sobotą zjazdową - dziekanat nieczynny
pok. 209, budynek żółty
tel./fax (+48 58) 300 92 29
e-mail: dziekanat4@amuz.gda.pl
Strona aktualizowana: 24 września 2013

© 2013 Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku